Päihteet

Toukokuun 2007 tilasto

Vähintään kerran viikossa alkoholia käyttäneiden nuorten osuudet ovat tosiaan nousseet 1980-luvun puolivälistä saakka. Pisimmät vertailukelpoiset määrälliset tiedot suomalaisnuorten juomistiheydestä ulottuvat kuitenkin vuoteen 1973 saakka. Tämän yli 30 vuotta kattava trendiviiva on U:n muotoinen, eikä nuorten keskimääräinen juomistiheys pitkään jatkuneesta kasvustaan huolimatta ole vielä yltänyt vuoden 1973 tasolle. Valitsemalla aikasarjan alkupisteen voi siis huomattavasti vaikuttaa tulkintaan.

Tammikuun 2007 tilasto

Johtopäätökset on kuitenkin vedettävä kieli keskellä suuta. Tiedot ovat peräisin Stakesin paneelitutkimuksesta, jossa kerätään tietoja samoilta vastaajilta eri vuosina. Tämän seuranta-aineiston lisäksi kultakin tutkimusvuodelta kerättiin myös alkuperäisestä otoksesta riippumaton lisäotos. Koska seuranta-aineisto saattaa olla eri tavoin valikoitunut, perustuvat nämä päätelmät ainoastaan lisäotoksilla kerättyihin aineistoihin, joiden otokset ovat pienempiä, ja tulokset vain suuntaa-antavia. On siis vielä odotettava kehitystrendin vahvistusta isommista aineistoista.

Pullo, pilvi politiikka -tutkimusseminaari

2000-luvun toisen vuosikymmenen keskustelu heijastelee päihdekysymysten politisoitumista. Keskustelu sirpaloituu ja tiedon tulkintakehyksissä kilpailevat yksilön, kansanterveyden ja yhteiskunnallisen vastuunkannon näkökulmat. Valistuksen perustelut eriytyvät vaikuttavuustutkimuksen ulkopuolelle. 

Mitä juuri nyt on hyvä tietää päihteistä

Huumerintamalla kulunut vuosi on tuonut paljon uutta tutkimustietoa. Uusi tieto on sekä vaikuttanut kannabiksen yhteiskunnalliseen paikka että nostanut lääkkeiden väärinkäytön erääksi vakavaksi huolenaiheeksi. Varsinaisessa seminaarissa puheenvuorossa oli mukana myös kolmas teema. Se liittyi alkoholin paikkaan suomalaisessa kulttuurissa ja erilaisten ehkäisytoimien logiikkaan – alkoholin mielikuvamainonnan vuoksi hyvinkin ajankohtainen teema.

Miten huumausainepolitiikkaa tehdään 2010-luvulla?

Kotimaisen huumausainepolitiikan koordinaatiovastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Koordinaatiolla sovitetaan yhteen kansallisia huumausainepolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä. Huumepolitiikan koordinaation kannalta tärkein yhteistyöelin on sosiaali- ja terveysministeriön johtama kansallinen huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä, johon kukin hallinnonala tuo keskusteltavaksi sellaiset valmistelussa olevat asiat, joilla on yleistä huumausainepoliittista merkitystä.

Miksi nuoret juovat ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa?

Menetelmäkehittäjänä puhun siitä. kuinka nuorten juomiseen on tarkoituksenmukaista vaikuttaa. Aineistonani on noin 50 tekemääni haastattelua, jossa erilaisia opiskelijaryhmiä pyydetään kertomaan heidän mielestään hauskoista ja inhottavista juomistilanteista. Kertomusten pohjalta saadaan ilmaisuvoimaista tietoa siitä, mitä eri ryhmät juomisellaan tavoittelevat ja mistä haluavat sanoutua irti − vastauksia kysymyksiin miksi juodaan.

Tutkimuksesta, valistuksesta ja epävarmuuden sietämisestä

Päihdevalistusta – lähinnä päihdekasvatusohjelmia ja joukkotiedotuskampanjoita – on tutkittu ja arvioitu paljon ja ne on todettu keinona melko mitättömiksi. Käytetyt tutkimusmenetelmät eivät kuitenkaan kykene jäljittämään valistuksen todellisia vaikutuksia eivätkä tukemaan sen arviointia.

Ehkäisevän päihdetyön ammatillisia lähtökohtia

Joskus nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset valittelevat, että tutkijoiden kirjoitukset ja puheet ovat vaikeaselkoisia, eikä niistä pysty ammentamaan työssä tarvittavaa tietoperustaa. Samoin nuorisotutkijat tuskailevat ajoittain käytännön työntekijöiden piittaamattomuuden tai ymmärtämättömyyden kanssa, koska heidän kirjoituksiaan tai puheitaan ei riittävästi noteerata työelämässä. Viestinnän ja vuorovaikutuksen ongelmat estävät tai ainakin vaikeuttavat joskus tutkijoiden ja käytännön työntekijöiden vuoropuhelua. Ongelmaa ei kuitenkaan kannata ylikorostaa tai vaipua epätoivoon.

Nuoret, alkoholi ja tutkijoiden karsinat

Kesän kynnyksellä julkaistussa kirjassa Nuoret ja alkoholi tehdään yllättävä ja hieman kiusallinen huomio. Nuorten juomatapoja on enimmäkseen tutkittu erillään nuorten ja nuoruuden yleisistä elinehdoista, elämänmenosta ja muotivirtauksista. On ollut vahvaa alkoholitutkimusta ja vilkasta nuorisotutkimusta, mutta nämä kaksi tutkimusaluetta eivät ole juuri kohdanneet.

Huumeiden käyttö muoti-ilmiönä

Kuinka jokin uusi asia, esimerkiksi uusi musiikkityyli, vaatemuoti, harrastus tai päihde, leviää nuorison keskuudessa? Leviämisprosessi alkaa samaan aikaan monesta eri pisteestä, kun nykyisin erityisesti internetin kautta saadaan tietoa ja "näytteitä" tuosta uudesta asiasta, keskustellaan siitä kaveripiirissä ja aletaan testata sen toimivuutta. Kussakin kaveripiirissä on omat edelläkävijänsä, trendien haistelijat ja uusien ilmiöiden varhaiset omaksujat, jotka seuraavat muita tarkemmin, mitä maailmalla tapahtuu.

Sivut